• Înregistrare

TERMENI & CONDITTII

Indeks

1. Domeniu de aplicare
2. Definiţii
3. Înregistrarea pe Platformă
4. Accesul la Platformă şi utilizarea acesteia
5. Licitaţii şi Oferte
6. Vânzări COTW
7. Transportul, livrarea şi Documentele autovehiculelor
8. Informaţii despre autovehicul
9. Garanţie limitată
10. Conformitate şi reclamaţii
11. Răspundere
12. Blocare şi anulare
13. Facturarea şi plata
14. Politica de confidenţialitate
15. Modificări
16. Diverse

 

Domeniu de aplicare


1.1 Ecadis a dezvoltat o Platformă pentru recomercializarea autovehiculelor, care poate fi folosită de societăţi de leasing, fabricanţi de autovehicule şi alte persoane fizice şi juridice, care acţionează în interes profesional sau nu, pentru a face publicitate Autovehiculelor pe care doresc să le vândă, iar dealerii auto profesionişti autorizaţi pot depune Oferte pentru achiziţionarea de Autovehicule.

1.2 Aceşti Termeni şi condiţii se aplică raporturilor dintre COTW şi Cumpărător cu privire la folosirea de către acesta din urmă a Platformei şi la oferirea, vânzarea şi livrarea de Autovehicule de către sau în numele COTW Cumpărătorului.

1.3  Înregistrarea pe Platformă, precum şi accesul sau utilizarea acesteia, inclusiv depunerea de Oferte cu privire la orice Autovehicul constituie acceptare necondiţionată de către Cumpărător a acestor Termeni şi condiţii.

1.4 Cumpărătorul este de acord să renunţe la termenii şi condiţiile sale generale şi speciale, chiar şi în cazul în care acestea stipulează că sunt singurele condiţii aplicabile şi chiar dacă respectivii termeni şi condiţii nu au fost contestaţi de COTW.

1.5 Prezenţii Termeni şi condiţii constituie întreaga înţelegere convenită între COTW şi Cumpărător cu privire la obiectul acestora şi înlocuiesc orice alte declaraţii, negocieri, înţelegeri, acorduri şi angajamente anterioare, verbale sau scrise, cu privire la obiectul acestora.

1.6 Cumpărătorul recunoaşte în mod explicit că a citit, a înțeles şi este de acord cu principiile care stau la baza Informaţiilor, garanţiilor, conformităţii, reclamaţiilor şi răspunderii legate de Autovehicule, aşa cum sunt acestea prevăzute la articolele 8 acestor 11 Termeni şi condiţii.

1.7 În ce priveşte Vânzările COTW, prezenţii Termeni şi condiţii operează drept condiţii cadru ce guvernează fiecare Vânzare COTW. Fiecare Vânzare COTW se consideră a reprezenta o înţelegere separată încheiată între COTW şi Cumpărător şi fiecare astfel de Vânzare este supusă acestor Termeni şi condiţii.


 

2. Definiţii


În cadrul prezenţilor Termeni şi condiţii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

Afiliat: cu privire la o Parte, orice altă societate sau persoană care, în mod direct sau indirect, Controlează sau este Controlată de către sau împreună cu societatea respectivă;

Licitaţie: procesul descris în clauza 5.1 ;

Închiderea licitaţiei: data şi ora de la care Comunitatea Cumpărătorilor nu mai poate depune Oferte ale Comunităţii Cumpărătorilor cu privire la o Licitaţie, conform specificaţiilor prevăzute pe Platformă pentru fiecare Licitaţie;

Taxe de licitaţie: taxa de administrare plătită de Cumpărător pentru fiecare Autovehicul achiziţionat prin intermediul Platformei;

Regulamentul licitaţiei: înseamnă regulamentul specific aplicabil unei Licitaţii, aşa cum se specifică pe Platformă pentru fiecare Licitaţie. Un astfel de Regulament al licitaţiei poate stipula, de exemplu, dar fără a se limita la, suma minimă sub care ofertele nu sunt permise şi/sau vizibilitatea Ofertei Cumpărătorului pentru ceilalţi membri ai Comunităţii Cumpărătorilor;

Zi lucrătoare: orice zi, cu excepţia sâmbetelor, duminicilor şi sărbătorilor legale din ţara în care este constituită COTW;

Cumpărător: persoana fizică sau juridică înregistrată în vederea utilizării Platformei şi identificată conform datelor din Formularul de înregistrare;

Comunitatea Cumpărătorilor: Cumpărătorul şi orice alţi cumpărători înregistraţi pe Platformă;

Oferte ale Comunităţii Cumpărătorilor: are înţelesul stipulat în clauza 5.1.2;

Control: are înţelesul stipulat în articolul 5 din Codul belgian al societăţilor;

COTW: Ecadis sau Afiliaţii acesteia, aşa cum se specifică în Formularul de înregistrare, conform clauzei 3.4;

Grupul COTW: Ecadis şi/sau orice Afiliat Ecadis, după caz;

Vânzare COTW: are înţelesul stipulat în clauza 6.1.1;

Confirmare a unei Vânzări COTW: are înţelesul stipulat în clauza 6.1.2;

Descriere autovehicul COTW: înseamnă descrierea Autovehiculului furnizată de Grupul COTW în timpul Licitaţiei;

Taxe naţionale: taxele administrative şi pentru serviciile de logistică plătite de Cumpărător pentru fiecare Autovehicul achiziţionat prin intermediul Platformei, în funcţie de ţara în care Vânzătorul oferă Autovehiculul spre vânzare şi de ţara în care este stabilit Cumpărătorul;

Ecadis: European Car Auction and Distribution Solutions NV/SA, cu sediul în Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgia, înregistrată cu numărul 0867.129.223; nr. TVA BE0867129223;

Afiliat Ecadis: (i) oricare din entitățile CarsOnTheWeb indicate în cadrul informațiilor detaliate despre companie de la www.carsontheweb.com.

Factură electronică: o factură emisă şi trimisă în format electronic ales de COTW. Aceasta este forma legală a facturii trimise de COTW;

Export: furnizare de bunuri livrate și transportate în afara Uniunii Europene;

Documente de export: toate documentele completate corespunzător şi integral, conform prevederilor legale aplicabile, care sunt necesare pentru a face dovada transportului Autovehiculului în cazul Exportului;

Dovezi: toate dovezile documentare necesare pentru a dovedi ceva (de ex. dar fără a se limita la documentele de transport, documentele de export, documentație ștampilată și semnată de transportator ce dovedește expedierea și/sau transportul Autovehiculului dintr-un loc în altul);

Livrare intracomunitară: o livrare de bunuri care sunt transportate de către sau în numele furnizorului sau al persoanei către care se face livrarea, dintr-un stat membru al Uniunii Europene în alt stat membru al Uniunii Europene;

Pierderi: orice avarii, pierderi, pretenţii, solicitări, daune invocate de terţe părţi, costuri, taxe sau cheltuieli de orice natură;

Mijloc de acces: ID utilizator, parolă şi orice alte astfel de mijloace, care pot fi solicitate în vederea accesării şi utilizării Platformei;

Ofertă: oferta depusă de Cumpărător prin intermediul Platformei în scopul achiziţionării de către Cumpărător a unuia sau mai multor Autovehicule de la COTW în conformitate cu clauza 5.1.2;

Preţul oferit: are înţelesul stipulat în clauza 5.2.1;

Parte: COTW şi/sau Cumpărătorul, după caz;

Platformă: platforma online operată de Ecadis prin intermediul căreia Cumpărătorul poate depune Oferte pentru achiziţionarea de Autovehicule, accesibilă via www.carsontheweb.com sau via orice alt URL comunicat de Grupul COTW Cumpărătorului la anumite intervale de timp;

Preţ de cumpărare: pentru fiecare Vânzare COTW, Preţul oferit, Taxele de licitaţie pentru toate Autovehiculele, Taxele naţionale pentru toate Autovehiculele şi Taxele de transport, la care se adaugă toate Taxele aplicabile;

Preț de cumpărare mărit: în legătură cu fiecare Vânzare COTW, Prețul oferit, Comisioanele de licitație, Taxele de țară, Comisioanele de transport și Tariful pentru Optimo Fin, mărite cu toate Taxele aplicabile;

Formular de înregistrare: formular (care trebuie) completat corespunzător de Cumpărător în cursul procesului de înregistrare pe Platformă. Acesta conține, printre altele, numărul TVA valabil, dovada înregistrării companiei și o copie ca actului de identitate al proprietarului/administratorului companiei înregistrate, toate scanate după actele originale și cu link-uri clare;

Vânzător: orice societate de leasing, fabricant de autovehicule, altă societate şi/sau persoană fizică, care acţionează în scop profesional sau nu, şi care face publicitate Autovehiculelor pe Platformă;

Taxe: orice forme de impozitare, taxe pe valoare adăugată, reţineri, taxe vamale (la import şi/sau export), impuneri, impozite şi tarife impuse de orice organisme locale, municipale, guvernamentale, de stat, federale sau de orice alte organisme, precum şi orice dobânzi, penalizări, suprataxe sau amenzi legate de acestea;

Termeni şi condiţii: prezenţii termeni şi condiţii Cars on the Web;

Documente de transport: toate documentele de transport, completate corespunzător şi integral, care sunt necesare pentru a face dovada transportului Autovehiculelor în cazul Livrărilor intracomunitare, inclusiv, dar fără a se limita la scrisoarea de trăsură CMR;

Taxe de transport: suma plătită de Cumpărător pentru transportul Autovehiculelor;

Operaţiune triunghiulară: o tranzacţie în lanţ între trei părţi localizate în trei state membre UE diferite (A-B-C) în care bunurile/ Autovehiculele sunt livrate direct din primul stat membru (A) în ultimul stat membru (C). La COTW toate operațiunile de transport sunt organizate pentru ECADIS sau afiliați ECADIS dacă nu se menționează altfel în mod explicit;

Utilizator: are înţelesul stipulat în clauza 4.1.1 ;

Autovehicul: orice autovehicul căruia i se face publicitate prin intermediul Platformei;

Documentele autovehiculului: toate documentele oficiale asociate unui Autovehicul (inclusiv, dar fără a se limita la certificatul de conformitate şi documentele de inspecţie);

Informaţii despre autovehicul: orice imagini, descriere, informaţii, documentaţie şi/sau alte materiale cu privire la un Autovehicul căruia i se face publicitate prin intermediul Platformei, inclusiv Descrierea autovehiculului COTW.


 

3. Înregistrarea pe Platformă


3.1 Platforma este disponibilă exclusiv pentru şi poate fi utilizată numai de către dealeri auto profesionişti autorizaţi și înregistrați corespunzător.

3.2 Pentru a fi autorizat să acceseze și să utilizeze Platforma, Cumpărătorul trebuie să solicite confirmarea înregistrării prin completarea corespunzătoare a Formularului de înregistrare şi trimiterea tuturor documentelor solicitate, conform modalităţilor de înregistrare prevăzute pe Platformă şi prin acceptarea prezenţilor Termeni şi condiţii.

3.3 Persoana care completează şi depune Formularul de înregistrare şi care acceptă aceşti Termeni şi condiţii în numele Cumpărătorului declară şi garantează că dispune de prerogativele necesare pentru a-l angaja în mod legal pe Cumpărător.

3.4 În funcţie de sediul Cumpărătorului şi în conformitate cu regulamentul aplicabil privind regimul TVA, Cumpărătorului i se poate oferi posibilitatea de a alege de la care membru al Grupului COTW să primească facturile în baza acestor Termeni şi condiţii. În cazul în care Cumpărătorului

3.4.1 i se oferă această posibilitate, în înţelesul prezenţilor Termeni şi condiţii, COTW este membrul Grupului COTW ales de Cumpărător şi această entitate reprezintă singura parte contractantă în raport cu Cumpărătorul pentru toate tranzacţiile încheiate de Părţile aflate sub incidenţa acestor Termeni şi condiţii, fiind entitatea care emite facturi Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul doreşte să îşi modifice ulterior această alegere, o astfel de modificare trebuie aprobată în prealabil de COTW; şi

3.4.2 Nu i se oferă această posibilitate, în înţelesul prezenţilor Termeni şi condiţii, COTW este Ecadis, singura parte contractantă în raport cu Cumpărătorul pentru toate tranzacţiile încheiate de Părţile aflate sub incidenţa acestor Termeni şi condiţii, fiind entitatea care emite facturi Cumpărătorului.

3.4.3 COTW poate decide, fără justificare sau notificare prealabilă, să emită factura din locația ECADIS sau din țara în care este înregistrat Cum părătorul. O astfel de modificare nu poate da dreptul la vreun tip de pretenție sau la anulare.

3.5 Cumpărătorul garantează că toate informaţiile şi/sau documentele furnizate sunt corecte, complete şi valabile. Cumpărătorul trebuie să notifice cu promptitudine COTW cu privire la orice modificări legate de informaţiile menţionate în Formularul de înregistrare şi/sau în documentele depuse în baza clauzei 3.2. Fără a se aduce nicio atingere clauzei 3.6, Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă că COTW nu îşi asumă nicio răspundere pentru verificarea informaţiilor şi documentelor furnizate de Cumpărător.

3.6 COTW are dreptul să verifice în orice moment (înainte sau după confirmarea înregistrării Cumpărătorului) corectitudinea informaţiilor incluse în Formularul de înregistrare şi/sau validitatea documentelor depuse de Cumpărător în baza clauzei 3.2. În cazul în care, în urma verificării, se constată inexactitatea informaţiilor şi/sau lipsa de validitate a documentelor, fără a se aduce nicio atingere celorlalte drepturi şi reparaţii specificate de aceşti Termeni şi condiţii sau în orice alt fel, COTW îşi rezervă dreptul

3.6.1 să respingă cererea de înregistrare a Cumpărătorului. COTW va informa Cumpărătorul cu privire la o astfel de respingere şi, la libera sa alegere, poate decide să acorde acestuia posibilitatea rectificării inexactităţilor şi/sau lipsei de validitate constatate; sau

3.6.2 să suspende sau să blocheze permanent accesul şi dreptul de utilizare al Cumpărătorului şi al Utilizatorilor acestuia la Platformă, în conformitate cu clauza 4.6.

3.7 COTW îşi rezervă în orice moment dreptul de a refuza confirmarea unei cereri de înregistrare fără nicio motivaţie. Grupul COTW nu este răspunzător pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu un astfel de refuz.

3.8 În cazul în care COTW decide să aprobe cererea de înregistrare a Cumpărătorului, aceasta va informa în acest sens Cumpărătorul şi îi va furniza acestuia unul sau mai multe Mijloace de acces la Platformă. Cumpărătorul nu poate depune nicio o Ofertă până la primirea aprobării respective şi a Mijlocului de acces de la COTW.


 

4. Accesul la Platformă şi utilizarea acesteia


4.1 Utilizatori şi utilizare în general

4.1.1 Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă că este responsabil de acţiunile şi omisiunile tuturor utilizatorilor care folosesc Platforma în numele său sau în orice alt mod prin intermediul Mijlocului de acces al Cumpărătorului ("Utilizatori"). Cumpărătorul va furniza tuturor Utilizatorilor un exemplar al acestor Termeni şi condiţii, va respecta aceşti Termeni şi condiţii şi se va asigura, de asemenea, că toţi Utilizatorii îi respectă la rândul lor.

4.1.2 Cumpărătorul garantează că Platforma este utilizată în conformitate cu aceşti Termeni şi condiţii, cu toate prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale aplicabile şi, în general, într-un mod responsabil, exclusiv în interese profesionale proprii acceptabile şi fără încălcarea drepturilor terţilor. Nici Cumpărătorul, nici Utilizatorii nu pot aduce modificări Platformei. Cumpărătorul este răspunzător şi va despăgubi şi va exonera Grupul COTW de răspundere împotriva oricăror Pierderi suferite sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu orice (i) modificări aduse Platformei; şi/sau (ii) folosire a Platformei într-un mod care nu corespunde acestor Termeni şi condiţii.

4.1.3 Cumpărătorul înţelege să nu folosească şi se va asigura că nici unul dintre Utilizatorii săi nu va folosi Platforma pentru (i) a descărca, a trimite sau a disemina date care conţin virusuri, viermi, programe spion, software rău intenţionat şi alte programe similare rău intenţionate; (ii) a efectua orice calcule, operaţii sau tranzacţii care pot întrerupe, distruge sau restricţiona funcţionarea Platformei sau a oricărui program, calculator sau mijloc de telecomunicaţie; (iii) a furniza informaţii sau materiale care încalcă drepturile terţilor, care sunt calomniatoare, obscene, ameninţătoare sau ilegale în vreun fel; şi/sau (iv) a trimite Oferte fără angajament.

4.2 Hardware, software şi servicii necesare

Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că este responsabil de alegerea, achiziţionarea şi operarea hardware-lui, software-lui şi/sau a serviciilor de telecomunicaţii necesare pentru conectarea la şi utilizarea Platformei. Astfel de hardware, software şi/sau servicii de telecomunicaţii trebuie să îndeplinească condiţiile minime specificate la anumite intervale de timp pe Platformă. Cumpărătorul este răspunzător de instalare şi de costurile asociate achiziţionării şi/sau obţinerii unei licenţe pentru astfel de hardware, software şi/sau servicii de telecomunicaţii. Grupul COTW nu este răspunzător pentru hardware-ul, software-ul, produsele şi serviciile terţelor părţi, ca de exemplu echipamente de telecomunicaţii, conexiuni de internet, sisteme de operare şi browsere internet.

4.3 Securitate şi Mijloace de acces

4.3.1 Folosirea Platformei necesită Mijloace de acces. Mijloacele de acces sunt strict personale şi Cumpărătorul este răspunzător pentru protejarea, confidenţialitatea, securitatea şi folosirea adecvată a Mijloacelor de acces, atât de către el, cât şi de către Utilizatorii săi şi se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accesul la şi folosirea acestora de către terţe persoane neautorizate. Cumpărătorul nu poate transfera sau vinde niciun Mijloc de acces unei terţe părţi, cu excepţia Utilizatorilor care sunt legal autorizaţi să acţioneze în numele său.

4.3.2 Cumpărătorul va notifica COTW imediat prin e-mail sau fax cu privire la orice pierdere, furt, încălcare a confidenţialităţii, risc sau utilizare neadecvată a Mijloacelor de acces. Cumpărătorul este pe deplin şi necondiţionat răspunzător de orice utilizare a Platformei şi de orice Ofertă depusă, precum şi de orice consecinţă negativă care poate apărea în mod direct sau indirect în legătură cu acestea, până în prima (1) zi lucrătoare de la efectuarea notificării în acest sens.

4.3.3 În cazul în care COTW are motive să suspecteze că a fost încălcată obligaţia de păstrare a confidenţialităţii şi/sau securităţii Mijloacelor de acces sau că Platforma este folosită în mod inadecvat, aceasta poate suspenda accesul la Platformă, la libera sa alegere şi fără nicio notificare prealabilă, fără a da dreptul la vreun tip de compensație

4.3.4 Cumpărătorul confirmă că a fost avertizat că COTW îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unui Utilizator care utilizează Mijloace de acces atunci când o sesiune este deja iniţiată pe un alt calculator de către un alt Utilizator care foloseşte acelaşi Mijloc de acces.

4.3.5 Grupul COTW are dreptul de a suspenda orice cont, pentru orice motiv pe o perioadă definită sau nedefinită. Aceasta include, fără a se limit la acestea, întârzierea plății pentru autovehicul, comportament suspect, suspiciune de fraudă sau fraudă de tip carusel TVA sau orice alt tip de motiv, pe care COTW nu este obligat să îl comunice Cumpărătorului.

4.3.6 Grupul COTW nu este răspunzător pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu un astfel de acces suspendat sau refuzat, aşa cum este descris în clauzele 4.3.3, 4.3.4 şi 4.3.5.

4.4 Taxa pentru serviciile de pe Platformă

La anumite intervale de timp, COTW poate oferi anumite servicii prin intermediul Platformei, care sunt disponibile cu condiţia achitării de către Cumpărător a taxelor aplicabile şi/sau care necesită plata de către Cumpărător a unei taxe pentru serviciile existente. Taxele aplicabile vor fi indicate pe Platformă şi pot fi modificate la anumite intervale de timp. Cumpărătorul va fi singurul răspunzător de verificarea taxelor aplicabile de fiecare dată când acesta (sau Utilizatorii săi) au acces la şi folosesc Platforma şi/sau serviciile oferite prin intermediul acesteia.

4.5 Drepturi de proprietate intelectuală

4.5.1 Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială şi know-how-ul asociate Platformei aparţin în exclusivitate Grupului COTW. COTW acordă Cumpărătorului şi Utilizatorilor săi o licenţă limitată, neexclusivă şi netransferabilă de utilizare a Platformei exclusiv în scopuri de afaceri în interes propriu, până când COTW blochează accesul Cumpărătorului şi/sau al Utilizatorilor acestuia la Platformă.

4.5.2 Cumpărătorul va lua toate măsurile necesare pentru a proteja şi pentru a se asigura că Utilizatorii săi protejează drepturile de proprietate intelectuală şi industrială ale Grupului COTW.

4.5.3 Fără a aduce atingere drepturilor Cumpărătorului şi ale Utilizatorilor săi în baza legislaţiei referitoare la protejarea programelor informatice, de la care nu pot exista abateri pe bază de contract, Cumpărătorul şi Utilizatorii acestuia nu pot: (i) modifica, traduce sau adapta Platforma în niciun fel; (ii) decompila sau dezasambla Platforma în niciun fel; (iii) reproduce Platforma în niciun fel; (iv) transfera, dispune de, acorda în baza unei sub-licenţe, închiria, împrumuta sau distribui Platforma sau documentaţia asociată acesteia în niciun fel către terţe părţi; (v) crea niciun produs sau serviciu care să fie în mod substanţial similar cu Platforma; şi/sau (vi) reproduce nicio idee, caracteristică şi/sau funcţie asociată Platformei. COTW îşi rezervă dreptul exclusiv de a corecta orice eroare apărută.

4.6 Suspendare şi blocare

4.6.1 Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord cu faptul că Grupul COTW îşi rezervă dreptul de a suspenda accesul Cumpărătorului şi al Utilizatorilor acestuia la Platformă pentru orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la (i) cazurile în care constată sau se suspectează în limite rezonabile încălcarea de către Cumpărător şi/sau de către Utilizatorii acestuia a prezenţilor Termeni şi condiţii; (ii) cazul unui atac asupra sistemelor IT ale Grupului COTW; (iii) cazurile în care acest lucru este solicitat prin lege; (iv) pentru a se evita sau reduce orice impact negativ asupra Grupului COTW, asupra Cumpărătorului şi/sau asupra Comunităţii Cumpărătorilor; şi (v) în vederea întreţinerii Platformei. COTW va depune eforturi rezonabile pentru a informa Cumpărătorul cât mai curând posibil cu privire la orice astfel de suspendare.

4.6.2 Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord cu faptul că Grupul COTW îşi rezervă dreptul de a bloca permanent accesul Cumpărătorului şi al Utilizatorilor acestuia la Platformă (i) în cazul încălcării de către Cumpărător şi/sau Utilizatorii acestuia a prezenţilor Termeni şi condiţii; (ii) în situaţiile descrise la articolul 12; (iii) în cazul unor practici frauduloase ale Cumpărătorului şi/sau ale Utilizatorilor acestuia; (iv) pentru orice alt motiv la discreția COTW Group.


 

5. Licitaţii şi Oferte


5.1  Licitaţii

5.1.1 Platforma oferă Vânzătorilor posibilitatea de a face publicitate Autovehiculelor pe care aceştia intenţionează să le vândă. La libera alegere a Grupului COTW, astfel de Autovehicule pot fi prezentate în scop publicitar fie separat, fie în cadrul unuia sau mai multor grupuri de Autovehicule.

5.1.2 Fiecare membru al Comunităţii Cumpărătorilor are posibilitatea de a depune o ofertă irevocabilă în vederea achiziţionării unui astfel de grup de Autovehicule de la Grupul COTW, prin prezentarea unei Oferte (Preț de achiziție fără Taxe și cheltuieli) la care membrul respectiv al Comunităţii Cumpărătorilor se oferă să achiziţioneze Autovehiculele în cauză de la Grupul COTW ("Ofertele Comunităţii Cumpărătorilor").

5.1.3 Ofertele Comunităţii Cumpărătorilor vor fi evaluate de COTW după Închiderea Licitaţiei şi COTW va decide, la libera sa alegere, dacă este dispusă să vândă respectivul grup de Autovehicule membrului în cauză al Comunităţii Cumpărătorilor care a depus cea mai bună ofertă. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că Oferta sa poate fi exclusă din această evaluare în cazul în care COTW consideră, în limite rezonabile, că aceasta este incorectă (de exemplu, dar fără a se limita la cazul în care preţul este neobişnuit de mare). Grupul COTW nu este răspunzător pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu o astfel de excludere.

5.1.4 Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că orice vânzare a oricărui Autovehicul de către COTW către orice membru al Comunităţii Cumpărătorilor este supusă acordului Vânzătorului de a vinde Autovehiculul respectiv către COTW, iar depunerea celei mai bune Oferte a Comunităţii Cumpărătorilor nu reprezintă o garanţie că respectivul Cumpărător va putea achiziţiona Autovehiculul.

5.1.5 Nici Grupul COTW, nici Vânzătorul nu sunt răspunzători pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu orice decizie a Vânzătorului de a anula sau de a nu da curs unei Licitaţii în orice moment.

5.1.6 Cumpărătorul va fi informat prin intermediul Platformei cu privire la Taxele de licitaţie şi la Taxele naţionale aplicabile pentru fiecare Autovehicul care ia parte la licitaţie. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că Taxele de licitaţie şi Taxele naţionale pot varia în funcţie de Autovehicul şi de Licitaţie.

5.2 Oferte

5.2.1 În cazul în care Cumpărătorul doreşte să achiziţioneze un (grup de) Autovehicul(e), acesta are posibilitatea de a depune o Ofertă în vederea achiziţionării Autovehiculului (Autovehiculelor) respectiv(e). O Ofertă va consta întotdeauna din preţul de cumpărare (fără Taxe și cheltuieli), pe care Cumpărătorul se oferă să îl plătească COTW pentru Autovehiculele în cauză ("Preţul oferit").

5.2.2 Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că orice Ofertă depusă prin intermediul Platformei constituie o ofertă irevocabilă, care nu poate fi retrasă de Cumpărător până la expirarea unei perioade de patruzeci şi opt (48) de ore (calculate exclusiv în cursul Zilelor lucrătoare) de la Închiderea Licitaţiei.

5.2.3 În cazul în care Cumpărătorul depune mai mult de o (1) Ofertă pentru acelaşi Autovehicul, numai cea mai mare Ofertă a acestuia va fi luată în considerare de către COTW.

5.2.4 Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că depunerea şi acceptarea Ofertelor va fi întotdeauna supusă Regulamentului Licitaţiei respective.

5.2.5 Cumpărătorul şi Utilizatorii acestuia nu trebuie să manipuleze preţul niciunui Autovehicul căruia i se face publicitate în cursul unei Licitaţii şi nu trebuie să interfereze sub nicio formă cu ofertele făcute de alţi membri ai Comunităţii Cumpărătorilor.


 

6. Vânzări COTW


6.1 Confirmarea Vânzării COTW

6.1.1 Dacă (i) Oferta Cumpărătorului este considerată a fi cea mai bună Ofertă comunitară a cumpărătorului, în conformitate cu clauza 6.1.3, (ii) COTW poate să achiziționeze Autovehiculul(le) în cauză de la Vânzător și (iii) COTW decide să accepte această Ofertă în conformitate cu clauza 5.1.3, COTW va vinde Autovehiculul(le) în cauză Cumpărătorului („Vânzare COTW”). Autovehiculul(le) vor fi vândute la Prețul oferit, care va fi mărit prin adăugarea Comisioanelor de licitație, Comisioanelor de țară, Comisioanelor de transport, a tarifului Optimo Fin și a tuturor Taxelor aplicabile care au legătură, în totalitate, cu vânzarea și cumpărarea mașinii atribuite.

6.1.2 În acest caz, COTW va informa Cumpărătorul cu privire la Vânzarea COTW, iar Cumpărătorului i se va solicita să confirme, prin intermediul Platformei, detaliile administrative privind livrarea Vânzării COTW în termen de 24 (douăzeci și patru) de ore (o zi lucrătoare) de la primirea acestor informații de la COTW („Confirmare Vânzare COTW”). Cumpărătorul ia în mod expres cunoștință și este de acord cu faptul că Confirmarea Vânzării COTW este o formalitate administrativă pentru organizarea livrării și nu va fi interpretată ca o posibilitate pentru Cumpărător de a anula Oferta sa și/sau de a anula, în alt mod, Vânzarea COTW.

6.1.3 În Confirmarea Vânzării COTW, Cumpărătorul va confirma, în orice caz, țara de destinație a autovehiculului(lor) cumpărat(e). Cumpărătorul va fi unicul răspunzător pentru orice costuri, cheltuieli, Taxe și orice alte consecințe care au legătură cu alegerea țării de destinație. Grupul COTW nu va fi răspunzător pentru nicio Pierdere suferită sau produsă de Cumpărător și care derivă din sau în legătură cu țara de destinație aleasă.

6.2 Plata și facturarea Vânzărilor COTW

6.2.1 Pentru fiecare Vânzare COTW, Prețul oferit va fi mărit cu toate Taxele care se vor plăti de către Cumpărător. Taxele includ TVA, dacă există, în țara de rezidență a membrului Grupului COTW care facturează Vânzarea COTW. În cazul unei Livrări intracomunitare și dacă există suficiente Dovezi ale transportului Autovehiculului, nu se va percepe TVA pentru Vânzarea COTW, iar Cumpărătorul va fi răspunzător de calcularea taxei TVA datorată în țara de destinație.

Dacă Autovehiculul nu se află, la momentul vânzării, în Belgia, Livrările intracomunitare sunt tratate în scopuri de TVA ca „Schemă triunghiulară” (conform așa-numitelor tranzacții ABC). Aceasta presupune ca, în statul membru UE în care autovehiculul va sosi, Cumpărătorul să se ocupe de formalitățile necesare privind TVA, ca ultimă parte din proces (conform părții C).

6.2.2 În momentul în care COTW îl va înștiința pe Cumpărător despre Vânzarea COTW conform clauzei 6.1.2, COTW va furniza Cumpărătorului un formular de comandă, care stabilește (i) Prețul de achiziție mărit, care constă din Prețul oferit, Comisioanele de licitație, Comisioanele de țară, Comisioanele de transport, tariful Optimo Fin și orice Taxe aplicabile, precum și (ii) orice garanție care trebuie achitată de Cumpărător conform clauzei 7.4.2. Cumpărătorul se va asigura că va credita un avans din Prețul de cumpărare mărit care să se ridice la valoarea tarifului Optimo Fin pentru achiziția mașinii în contul bancar al COTW, conform celor specificate pe formularul de comandă, cel mai târziu la 48 (patruzeci și opt) de ore (calculat numai în zilele de lucru) de la trimiterea Confirmării Vânzării COTW. Acest avans va fi luat în considerare odată cu efectuarea plății integrale pro rata temporis a Prețului de cumpărare mărit în contul bancar al COTW, luând în considerare data creditării în contul bancar al COTW și un tarif minim Optimo Fin de 75 de euro.

6.2.3 COTW va emite factura pentru fiecare Vânzare COTW după primirea Prețului de cumpărare mărit în contul bancar al COTW. Primirea Prețului de cumpărare mărit trebuie să aibă loc înainte de sau în a 60-a zi calendaristică de la data eliberării Autorizației de ridicare (PuA) sau, în cazul unei livrări locale organizate de COTW, în sau înainte de cea de-a 60-a zi de după data livrării către Cumpărător.

6.2.4 În cazul în care Cumpărătorul nu plătește Prețul de cumpărare mărit în termenul menționat la articolul 6.2.3, COTW va avea dreptul de a-i aplica Cumpărătorului o penalitate de 250 de euro, la care se adaugă 50 de euro pe săptămâna în curs, calculată de la data de expirare a termenului de plată, conform definiției de la articolul 6.2.3. Mai mult, COTW își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru toate daunele suferite și costurile implicate ce rezultă din nerespectarea articolului 6.2.3.

 

7. Transportul, livrarea şi Documentele autovehiculelor


7.1 Generale

7.1.1 Transportul autovehiculului va fi efectuat de sau în numele COTW.

7.1.2 Orice autovehicul va fi și poate fi transportat în țara de destinație, conform indicațiilor din Confirmarea Vânzării COTW. Cumpărătorul este responsabil de și va exonera de răspundere și va despăgubi Grupul COTW în ceea ce privește orice Pierderi suferite sau atrase după sine de Grupul COTW și care rezultă din sau în legătură cu transportul unui autovehicul în altă țară decât țara de destinație, conform indicațiilor din Confirmarea Vânzării COTW.

7.1.3 Proprietatea autovehiculului se va transfera la primirea de către COTW a plății integrale a Prețului de cumpărare mărit și după trimiterea documentelor mașinii către Cumpărător. Proprietatea autovehiculului nu se va transfera la ridicare, ci numai după primirea de către COTW a plății integrale a Prețului de cumpărare mărit și după aprobarea de către COTW a FCMR (dovada livrării). Riscurile aferente autovehiculului se vor transfera la momentul livrării autovehiculului la destinația indicată de Cumpărător.

7.2 Transportul autovehiculului aranjat de COTW

Clauza 7.2 se va aplica în cazul în care COTW aranjează transportul autovehiculelor, pe lângă termenii și condițiile Cars on the Web aferente transportului, disponibile prin intermediul Platformei.

7.2.1 Prețurile pentru transport menționate pe Platformă sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, iar Tarifele curente de transport vor depinde de câteva criterii, inclusiv fără limitarea locației fizice a autovehiculului și a tipului de autovehicul. Toate prețurile specificate pe Platformă nu includ Taxele aplicabile.

7.2.2 Transportul nu va fi organizat de COTW cel mai târziu până (i) la momentul în care avansul Prețului de cumpărare mărit și comisionul de transport sunt creditate în contul bancar al COTW specificat pe formularul de comandă; și (ii) la eliberarea autovehiculului de către Vânzător.

7.2.3 Orice timp sau dată de livrare de către sau în numele COTW este o estimare și nu va fi esențial. În afară de cazul în care este o înșelăciune proprie sau intenție, Grupul COTW nu va fi răspunzător de nicio întârziere a livrării. Întârzierea livrării oricărui autovehicul nu va exonera Cumpărătorul de obligația de a accepta livrarea.

7.3 Transportul autovehiculului aranjat de Cumpărător în numele COTW

7.3 Transportul autovehiculului aranjat de Cumpărător în numele COTW este exclus.

7.4 Dovada transportului și documentele aferente autovehiculului

7.4.1 Livrare intracomunitară

(a) În cazul Livrărilor intracomunitare, Cumpărătorul va trimite COTW toate documentele doveditoare și cele aferente transportului ce privesc autovehiculul și țara de destinație, completate corespunzător.

(b) Cumpărătorul ia cunoștință și este de acord cu următoarele:

(i) Indiferent dacă transportul a fost aranjat de sau în numele COTW, în cazul în care COTW se îndoiește, în mod rezonabil, de validitatea sau integralitatea documentelor de transport trimise de Cumpărător, COTW își rezervă dreptul de a reține documentele autovehiculului până în momentul în care Cumpărătorul va trimite o dovadă validă și

(ii) COTW nu va livra documentele autovehiculului până când nu primește documentele de transport și dovada corect completate și după primirea sumei integrale a Prețului de cumpărare mărit în contul COTW.

7.4.2 Exportul

Exportul unei mașini într-o țară din afara UE este exclus.

7.5 Trimiterea documentelor mașinii 

COTW va trimite documentele mașinii în țara în care va fi înregistrată în scopuri de TVA a Cumpărătorului după primirea și validarea Dovezii de livrare și după primirea integrală a Prețului de cumpărare mărit. Cumpărătorul are responsabilitatea integrală în ceea ce privește declararea corespunzătoare a cumpărării către autorități. Responsabilitatea COTW nu va fi angajată în niciun caz în cazul unei erori, greșeli sau omisiuni comise de Cumpărător în ceea ce privește taxele aplicabile (TVA sau orice altă taxă).


 

8. Informaţii despre autovehicul


8.1 Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că acţionează în calitate de dealer auto profesionist, care are cunoştinţe solide în domeniul autovehiculelor rulate şi al aspectelor asociate în general acestora şi activităţilor legate de autovehiculele rulate.

8.2 Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă faptul că ofertele avantajoase din punct de vedere comercial ale Grupului COTW cu privire la Platformă şi la serviciile asociate acesteia fac ca Grupul COTW să se afle în imposibilitatea efectuării unei inspecţii tehnice detaliate a fiecărui Autovehicul căruia i se face publicitate pe Platformă de către un Vânzător şi a asumării răspunderii în acest sens. Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă că toate Informaţiile despre autovehicule sunt bazate pe informaţiile obţinute de la Vânzător.

În limita maximă permisă de lege, dar fără a se aduce atingere articolului 9 şi cu excepţia propriilor fraude şi fapte săvârşite cu intenţie, Grupul COTW nu este răspunzător şi nu poate fi tras la răspundere pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu inexactitatea sau caracterul incomplet al Informaţiilor despre autovehicul (inclusiv, dar fără a se limita la informaţiile legate de kilometraj, avarii, defecţiuni tehnice, dispozitive opţionale, culoare, anul fabricaţiei, data primei înmatriculări etc.).

În limita maximă permisă de lege, Grupul COTW exclude în mod explicit orice răspundere pentru Pierderile apărute ca urmare a sau în legătură cu o fraudă comisă de o terţă parte (inclusiv, dar fără a se limita la fraude legate de kilometraj, situația marjei şi/sau de seria de şasiu).

8.3 În funcţie de Autovehicul, informaţiile despre acesta pot consta dintr-unul sau mai multe tipuri de informaţii, fiecare din acestea urmând să fie identificat în mod clar ca atare pe Platformă, inclusiv următoarele:

8.3.1 descrierea autovehiculului COTW şi

8.3.2 imagini şi rapoarte elaborate de terţe părţi externe.

8.4 Cumpărătorul acceptă în mod explicit că

8.4.1 fiecare din aceste tipuri de informaţii este elaborat sau creat la momente diferite şi, prin urmare, este posibil ca informaţiile să nu reflecte întotdeauna exact starea Autovehiculului în cauză la momentul vânzării acestuia;

8.4.2 Cumpărătorul nu deţine niciun fel de acces la Informaţiile despre autovehicul, cu excepţia Descrierii autovehiculului COTW şi, ca urmare, orice astfel de alte Informaţii despre autovehicul sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ Cumpărătorului;

8.4.3 pentru a stabili dacă Autovehiculul livrat Cumpărătorului este conform, numai Descrierea autovehiculului COTW va fi luată în considerare; şi

8.4.4 în cazul în care se constată o ambiguitate sau neconcordanţă între Descrierea autovehiculului COTW şi orice alte Informaţii despre autovehicul, Descrierea autovehiculului COTW prevalează întotdeauna.

 

9. Garanţie limitată


9.1 Pentru Autovehiculele care nu sunt desemnate ca "epave" în timpul Licitaţiei şi întotdeauna în conformitate cu prevederile clauzei 10.5,

9.1.1 COTW garantează numai că la data livrării, Autovehiculul este conform Descrierii autovehiculului COTW. Dacă şi în măsura în care un Autovehicul nu corespunde unei astfel de garanţii, aşa cum se constată în conformitate cu clauza 10, COTW are dreptul să emită o notă de credit pentru orice astfel de Autovehicul egal cu diferenţa de valoare estimată în limite rezonabile ca rezultând în urma avariilor suferite de Autovehicul, care nu sunt indicate în Descrierea autovehiculului COTW. În cazul în care COTW emite un astfel de credit, valoarea creditului menţionat va constitui singura reparaţie la care este îndreptăţit Cumpărătorul; şi

9.1.2 validitatea oricărei pretenţii solicitate de Cumpărător în baza garanţiei este condiţionată de primirea de către COTW a unei notificări în timp util cu privire la orice pretinsă neconformitate a Autovehiculului, în conformitate cu articolul 10.

9.2 În ceea ce priveşte Autovehiculele desemnate ca "epave" în timpul Licitaţiei, Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că, în limita maximă permisă de legislaţia aplicabilă, COTW nu oferă nicio garanţie de niciun fel, inclusiv, dar fără a se limita la garanţiile de conformitate sau de vandabilitate.

9.3 Garanţia stipulată în acest articol 9 este exclusivă şi înlocuieşte orice alte garanţii, declaraţii, condiţii sau alţi termeni expliciţi, impliciţi, statutari, contractuali sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la orice garanţie de vandabilitate, de potrivire sau adecvare pentru orice scop.

9.4 Garanţia stipulată în prezentul articol 9 nu se aplică dacă şi în măsura în care neconformitatea rezultă în urma (i) modificărilor aduse şi a altor lucrări efectuate cu privire la Autovehicul de către sau în numele Cumpărătorului; şi/sau (ii) folosirii Autovehiculului de către sau în numele Cumpărătorului fără grija şi competențele adecvate.


 

10. Conformitate şi reclamaţii


10.1 La livrarea Autovehiculului, Cumpărătorul va examina Autovehiculul (sau va pune pe cineva să îl examineze) şi se va asigura că acesta este conform cu Descrierea autovehiculului COTW. În timpul acestei examinări, Cumpărătorul trebuie să ia tot timpul în considerare (i) faptul că a achiziţionat un autovehicul rulat; (ii) kilometrajul Autovehiculului şi (iii) data primei înmatriculări a Autovehiculului. Defecţiunile pieselor sau piesele avariate ale Autovehiculului nu îndreptăţesc Cumpărătorul să respingă întregul Autovehicul.

10.2 Reclamaţiile cu privire la Autovehicul se vor face folosind formularul COTW pentru reclamaţii, iar

10.2.1  reclamaţiile cu privire la orice defecţiune sau avarie vizibilă la inspecţia efectuată la livrare, în limite rezonabile, vor fi menţionate în CMR şi/sau în Certificat de livrare (CoD).

10.2.2  reclamaţiile cu privire la orice defecţiune sau avarie ascunsă, se vor face cel târziu înainte de (i) expirarea unei perioade de trei (3) zile de la livrare; şi (ii) parcurgerea a cel puţin o sută de kilometri (100 km) de către Cumpărător (sau orice altă terţă parte controlată de acesta) de la livrarea Autovehiculului, oricare din aceste evenimente este anterior.

10.3 Toate reclamaţiile trebuie argumentate în detaliu şi însoţite de toate dovezile necesare pentru ca COTW sau orice terţă parte să poate stabili neconformitatea Autovehiculului. Pentru orice daune exterioare, Cumpărătorul trebuie să furnizeze imagini clare, împreună cu o estimare a valorii daunelor. Pentru problemele tehnice, Cumpărătorul va notifica defecţiunea în conformitate cu clauza 10.2 şi imediat după aceea [dar în niciun caz la mai mult de o (1) săptămână de la depunerea reclamaţiei], va transmite COTW un document emis de un service sau de un dealer autorizat care descrie avariile tehnice şi indică codurile de identificare ale pieselor necesare.

10.4 În conformitate cu clauza 9.2 şi în limita maximă permisă de legislaţia aplicabilă, nu se pot face reclamaţii pentru Autovehiculele desemnate ca "epave" în timpul Licitaţiei.

10.5 Vă rugăm să consultați documentul privind politica noastră în privința reclamațiilor în contul dvs. MyCOTW pentru informații mai detaliate.

 

 

11. Răspundere


11.1 În limita maximă permisă de legislaţia aplicabilă şi conform prevederilor clauzei 11.3, Grupul COTW nu este răspunzător de daunele directe sau indirecte sau conexe de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la perturbarea activităţii, pretenţiile ridicate de terţe părţi şi profituri nerealizate, economii anticipate sau fondul comercial.

11.2 În limita maximă permisă de legislaţia aplicabilă, în conformitate cu clauza 11.3 şi în măsura în care clauza 11.1 şi/sau orice alte limitări şi excluderi de răspundere stipulate în aceşti Termeni şi condiţii nu se aplică, răspunderea totală cumulată a Grupului COTW

11.2.1 pentru orice Pierderi de orice natură cu care se confruntă Cumpărătorul sau pe care acesta le suferă ca urmare a sau în legătură cu o Vânzare COTW nu poate depăşi Preţul oferit pentru Vânzarea COTW în cauză; şi

11.2.2 pentru orice alte Pierderi cu care se confruntă Cumpărătorul sau pe care acesta le suferă, este limitată în fiecare an calendaristic, în cazul excepțional în care se dovedește în mod indiscutabil responsabilitatea COTW, la (i) Taxele de licitaţie şi Taxele naţionale plătite de Cumpărător în anul calendaristic respectiv; şi la (ii) o mie de euro (1.000,00 EUR), oricare din aceste sume este mai mare.

11.3 Niciuna din Părţi nu poate exclude sau limita răspunderea sa pentru (i) propriile fraudele sau fapte comise cu intenţie; şi/sau (ii) orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în baza legislaţiei aplicabile (caz în care Partea relevantă nu poate exclude sau limita răspunderea sa în măsura în care o astfel de excludere sau limitare nu este permisă de legislaţia aplicabilă).


 

12. Blocare şi anulare


12.1 Cumpărătorul nu are dreptul să anuleze o Vânzare COTW la libera sa alegere.

12.2 În cazul în care Cumpărătorul nu respectă aceşti Termeni şi condiţii, el recunoaşte şi este de acord că, fără a aduce atingere celorlalte drepturi şi reparaţii ale Grupului COTW prevăzute în baza prezenţilor Termeni şi condiţii, a legislaţiei sau în orice alt fel, COTW îşi rezervă dreptul de a bloca permanent sau temporar Cumpărătorul şi Utilizatorii acestuia astfel încât aceştia să nu mai aibă acces la şi să nu mai poată utiliza Platforma în niciun fel. În acest caz,

12.2.1 COTW va depune eforturi rezonabile pentru a-l informa pe Cumpărător cu privire la o astfel de blocare; şi

12.2.2 la libera sa alegere, COTW poate decide să deblocheze Cumpărătorul şi Utilizatorii acestuia cu condiţia finalizării procesului de verificare şi validare. Acest lucru poate necesita achitarea de către Cumpărător a unei taxe de restabilire a accesului.

12.3 În cazul în care, fără a aduce atingere clauzei 12.1, Cumpărătorul doreşte să anuleze o Vânzare COTW, Cumpărătorul poate solicita efectuarea unei astfel de anulări în scris sau prin e-mail. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că COTW poate decide, la libera sa alegere, să refuze sau să permită anularea respectivă. În cazul în care COTW este de acord să permită Cumpărătorului să anuleze respectiva Vânzare COTW, Cumpărătorul va plăti COTW (i) toate Taxele de licitaţie şi Taxele naţionale, la care se adaugă Taxele aplicabile cu privire la respectiva Vânzare COTW; şi (ii) zece la sută (10%) din Preţul oferit cu privire la respectiva Vânzare COTW.

12.4 În cazul în care Cumpărătorul anulează în mod abuziv o Vânzare COTW și/sau nu își îndeplinește obligațiile în legătură cu o Vânzare COTW, Cumpărătorul este obligat să compenseze COTW pentru toate Pierderile suferite de COTW Group în legătură cu acestea, pentru o sumă minimă de 150 EUR plus dobânda, așa cum se menționează în clauza 13.4.1

 

13. Facturarea şi plata


13.1 Prezentul articol 13 se aplică pentru toate taxele şi tarifele datorate de Cumpărător ca urmare a unei Vânzări COTW sau în orice alt fel, potrivit prevederilor acestor Termeni şi condiţii şi în legătură cu toate facturările şi plăţile asociate acestora.

13.2 Cu excepţia cazului în care se stipulează în mod explicit contrariul, toate taxele, tarifele şi sumele menţionate pe Platformă şi în aceşti Termeni şi condiţii vor fi exprimate în euro şi nu vor include nicio Taxă aplicabilă.

13.3 Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că toate facturările se vor face în format electronic şi că nu va primi facturi pe suport de hârtie. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că este responsabil de îndeplinirea tuturor cerinţelor legale aplicabile cu privire la primirea şi stocarea facturilor electronice.

Ca excepţie de la cele menţionate mai sus, Cumpărătorul poate opta în Confirmarea vânzării COTW asociată primei sale Vânzări COTW pentru primirea de facturi pe suport de hârtie, caz în care toate facturile emise de COTW Cumpărătorului vor fi trimise, din momentul respectiv, ca facturi pe suport de hârtie.

Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă în mod explicit că COTW va percepe un comision de administrare în valoare de cincisprezece euro (15,00 EUR) pentru fiecare factură tipărită solicitată de Cumpărător, suma respectivă fiind adăugată la fiecare factură.

În cazul în care Cumpărătorul doreşte să îşi schimbe opţiunea legată de facturi după prima sa Vânzare COTW, acesta trebuie să contacteze COTW conform prevederilor clauzei 16.3 .

13.4 Fără a aduce atingere drepturilor şi reparaţiilor la care este îndreptăţit Grupul COTW în baza acestor Termeni şi condiţii, a prevederilor legale sau în alt fel, în cazul în care plata nu a fost făcută în contul bancar al COTW

13.4.1 Până la termenul limită de plată aplicabil, COTW este îndreptăţită să perceapă Cumpărătorului o dobândă pentru sumele restante, fără nicio notificare prealabilă, egală cu dobânda aplicabilă în baza Legii belgiene din 02 august 2002 cu privire la întârzierile de plată în cadrul tranzacţiilor comerciale; şi

13.4.2 în interval de două (2) luni de la Confirmarea Vânzării COTW, Vânzarea COTW se consideră anulată ilegal de către Cumpărător conform clauzei 12.4 .

13.4.3.În cazul în care există sumelor neplătite emise de cumpărător, COTW va avea dreptul să blocheze, fără notificare prealabilă, orice altă sumă sau autovehicul aflat în posesia sa, în vederea compensării sumelor neplătite. Sumas blocată sau autovehiculul blocat nu vor fi limitate la la tranzacțiile respective, ci vor fi extinse la toate tranzacțiile deschise între Grupul COTW și Cumpărător.


 

14. Politica de confidenţialitate


14.1 Cu privire la datele cu caracter personal furnizate de Cumpărător sau colectate în orice alt fel de Grupul COTW, care sunt prelucrate de acesta, COTW înţelege să respecte legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. În ceea ce priveşte orice astfel de activităţi de prelucrare, Ecadis acţionează în calitate de operator de date şi orice prelucrare efectuată de alţi membri ai Grupului COTW se va face în numele Ecadis.

14.2 COTW va colecta şi va prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal, care vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

14.2.1 informaţii referitoare la accesul Cumpărătorului la Platformă şi utilizarea acesteia (inclusiv, de exemplu, data şi ora vizitării, comportamentul de licitare, tipul de browser, navigarea până la platformă etc.) vor fi procesate de COTW în vederea unei mai bune înţelegeri a Comunităţii Cumpărătorilor şi a vizitatorilor site-ului web, precum şi în vederea îmbunătăţirii Platformei şi a serviciilor oferite prin intermediul acesteia;

14.2.2 informaţii despre Client (inclusiv, dar fără a se limita la datele de contact, informaţiile financiare, Oferte, Vânzări COTW, comunicaţii şi corespondenţă etc.) vor fi prelucrate de COTW în scopul gestionării clienţilor. Acestea includ, fără a fi limitate, următoarele: (i) gestionarea şi monitorizarea Licitaţiilor, Ofertelor şi Vânzărilor COTW; (ii) facturarea; (iii) gestionarea reclamaţiilor şi disputelor; (iv) corespondenţa cu Cumpărătorul; (v) trimiterea de informaţii comerciale şi de marketing direct cu privire la produsele şi serviciile Grupului COTW, (vi) prevenirea şi investigarea abuzurilor, încălcărilor şi fraudelor; (vii) managementul procedurilor legale; şi (viii) managementul accesului la Platformă şi a utilizării acesteia.

14.3 În aceste scopuri, COTW poate partaja datele cu caracter personal ale Cumpărătorului cu Grupul COTW . De asemenea, Cumpărătorul acceptă că în cadrul serviciilor şi ofertelor furnizate prin intermediul Platformei, Grupul COTW poate lucra cu furnizori de servicii terţi (ca de exemplu cu furnizori de servicii IT şi de găzduire, precum şi cu consilieri juridici). Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului pot fi partajate cu astfel de furnizori de servicii terţi, care vor prelucra aceste date cu caracter personal numai conform instrucţiunilor COTW.

14.4 Nefurnizarea unor astfel de informaţii poate rezulta în imposibilitatea Cumpărătorului de a se înregistra pe, de a avea acces la şi de a folosi Platforma, precum şi în imposibilitatea de a face Oferte.

14.5 COTW poate dezvălui şi transfera datele cu caracter personal

14.5.1 autorităţilor competente, ca urmare a ameninţării cu iniţierea sau a desfăşurării unei acţiuni în instanţă, anchete penale, cereri oficiale de informaţii, precum şi în vederea conformării cu alte obligaţii legale;

14.5.2 terţelor părţi, ca urmare a oricărui fel de restructurare organizaţională (sau propunere de restructurare) a oricărui membru al Grupului COTW, inclusiv prin fuziune sau achiziţie.

În cazul în care Cumpărătorul solicită mai multe detalii cu privire la prelucrarea unor astfel de date de către terţe părţi, acestuia i se recomandă să consulte politicile de confidenţialitate aplicabile ale respectivelor terţe părţi.

14.6 Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă că astfel de date cu caracter personal pot fi transferate în afara Spaţiului Economic European, către o ţară care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor, nu este considerată ca oferind protecţie adecvată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date.

14.7 Cumpărătorul acordă prin prezenta permisiunea sa Grupului COTW în vederea prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing. În orice moment, Cumpărătorul poate solicita COTW să fie exclus gratuit de pe lista (listele) creată (create) în acest scop, în cazul în care nu doreşte să primească mesaje în cadrul campaniilor de marketing direct. Cumpărătorul poate fi informat gratuit cu privire la orice date cu caracter personal care au legătură cu el, în urma trimiterii către COTW a unei solicitări scrise semnate şi datate şi, dacă este cazul, poate solicita modificarea datelor incorecte, incomplete sau irelevante. Orice astfel de solicitări vor fi adresate Ecadis pe adresa menţionată în clauza 16.3, prin intermediul site-ului info@carsontheweb.com sau prin intermediul COTW-ul meu, pe Platformă.

14.8 În prezenta clauză, referinţele la "Cumpărător" includ (fără a se limita la) Utilizatorii Cumpărătorului, membrii conducerii, angajaţii, contractanţii şi agenţii acestuia, în legătură cu care Grupul COTW primește date cu caracter personal. Cumpărătorul este responsabil să se asigure că a obţinut toate aprobările şi autorizaţiile individuale prealabile necesare de la persoanele respective, pentru a permite Grupului COTW să prelucreze datele cu caracter personal în cauză în conformitate cu prezentul articol 14. Cumpărătorul va apăra, va despăgubi şi va exonera Grupul COTW de răspundere împotriva tuturor Pierderilor apărute ca urmare a sau în legătură cu eşecul Cumpărătorului de obţinere a consimţămintelor şi aprobărilor individuale necesare.


 

15. Modificări


15.1 În orice moment, COTW poate amenda, modifica, adăuga sau elimina orice prevedere din cadrul acestor Termeni şi condiţii.

15.2 COTW va emite orice astfel de amendamente sau termeni şi condiţii noi cu condiţia notificării emiterii respective într-un interval de cel puţin şapte (7) zile calendaristice. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că astfel de termeni şi condiţii noi sau modificate pot fi notificate de COTW Cumpărătorului prin mijloace electronice, inclusiv prin e-mail şi/sau printr-o notificare pe Platformă.

15.3 Termenii şi condiţiile amendate sau noi sunt aplicabile şi se consideră acceptate de către Cumpărător începând cu data indicată de COTW, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul notifică COTW în scris în perioada de notificare convenită cu privire la refuzul său de a accepta astfel de termeni şi condiţii noi sau modificate. În acest caz, COTW îşi rezervă dreptul de a rezilia imediat aceşti Termeni şi condiţii, fără să existe nicio compensaţie datorată de Grupul COTW în acest sens şi de a bloca accesul şi dreptul de utilizare al Cumpărătorului şi al Utilizatorilor săi la Platformă.


 

16. Diverse


16.1 COTW înregistrează accesul la Platformă şi utilizarea acesteia. Acest jurnal de acces şi utilizare conţine dovezi cu privire la faptul că accesul la Platformă a fost obţinut şi la aceasta a fost utilizată, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul poate dovedi contrariul. Mesajele electronice, conexiunile, operaţiunile efectuate în reţea şi tranzacţiile dintre COTW şi Cumpărător vor fi demonstrate pe baza jurnalelor şi dosarelor tranzacţiilor păstrate de COTW în format electronic. Cumpărătorul acceptă valoarea probatorie a acestor date. Această capacitate de a face dovada nu împiedică Părţile să furnizeze propriile dovezi, prin metode legale admise.

16.2 Niciuna din Părţi nu este responsabilă de daunele cauzate ca urmare a nerespectării sau întârzierilor în respectarea obligaţiilor rezultate în urma unei situaţii de forţă majoră, a cauzelor externe sau oricăror alte evenimente care nu se află sub controlul COTW, în limite rezonabile.

16.3 Cu excepţia cazului în care se specifică în mod explicit altceva, toate notificările, solicitările şi corespondenţa vor fi adresate de Cumpărător către COTW prin poştă, pe adresa ECADIS nv, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgia sau prin e-mail pe adresa de e-mail furnizată Cumpărătorului în cadrul procesului de înregistrare pe Platformă.

16.4 Cumpărătorul şi COTW sunt contractanţi independenţi, iar raportul creat prin prezenta între aceştia nu este considerat ca fiind un raport similar celui care există între un comitent şi un comisionar. Nicio vânzare sau obligaţie a oricărei Părţi faţă de o terţă parte nu implică nicio obligaţie a celeilalte părţi.

16.5 Cumpărătorul nu este îndreptăţit să cesioneze aceşti Termeni şi condiții şi nici drepturile şi obligaţiile apărute în baza acestora către nicio altă parte, fără consimţământul scris prealabil al COTW. COTW are dreptul să cesioneze aceşti Termeni şi condiţii, integral sau parţial, precum şi orice drepturi şi obligaţii apărute pe baza acestora către orice membru al Grupului COTW şi/sau către orice terţă parte ca urmare a unei restructurări organizaţionale a oricărui membru al Grupului COTW, inclusiv dar fără a se limita la fuziune şi/sau achiziţie.

16.6 Articolele care prin natura lor sunt concepute în mod explicit sau implicit să se prelungească şi după încetarea sau expirarea acestor Termeni şi condiţii se vor prelungi în acest fel, inclusiv, dar fără a se limita la articolele 2, 9, 10, 11, 12, 14 şi 16.

16.7 În cazul în care se constată în final că o prevedere a acestor Termeni şi condiţii este sau devine lipsită de validitate, ilegală sau inaplicabilă, atunci, dacă este posibil, prevederea în cauză, în măsura în care este lipsită de validitate, ilegală sau inaplicabilă, va fi înlocuită de Părţi cu o prevedere validă, legală şi aplicabilă care să reflecte pe cât posibil intenţiile iniţiale avute în vedere. Dacă prevederea lipsită de validitate, ilegală sau inaplicabilă nu poate fi înlocuită în mod valabil, atunci aceasta nu va produce niciun efect şi va fi considerată ca nefiind inclusă în aceşti Termeni şi condiţii, fără ca prin aceasta să fie afectate sau anulate celelalte prevederi ale acestor Termeni şi condiţii.

16.8 Prezenţii Termeni şi condiţii au fost elaboraţi în limba engleză, iar prevederile lor vor fi interpretate şi analizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă, aşa cum se stipulează în clauza 16.10 şi cu înţelesul general acceptat pe care aceştia îl au în limba engleză. Orice traducere a acestor Termeni şi condiţii se face exclusiv în interesul Părţilor şi nu implică vreo obligaţia a vreuneia din Părţi. În cazul în care se constată inadvertenţe între versiunea originală în limba engleză şi o traducere a acesteia, prevalează prevederile versiunii în limba engleză.

16.9 Părţile pot renunţa la drepturile şi reparaţiile care le revin în baza sau în legătură cu aceşti Termeni şi condiţii numai pe baza unei notificări explicite scrise trimise celeilalte Părţi. Declaraţiile de renunţare se aplică numai pentru cazul şi în scopul în care au fost date.

16.10 Aceşti Termeni şi condiţii şi orice Vânzare COTW care intră sub incidenţa lor vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia belgiană, fără nicio referire la conflictul dintre normele juridice.

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri (CVIM) şi protocoalele la aceasta nu sunt aplicabile.

Instanţele din Leuven, Belgia au jurisdicţie exclusivă în vederea soluţionării tuturor disputelor care pot apărea ca urmare a sau în legătură cu aceşti Termeni şi condiţii şi/sau cu orice Vânzare COTW.

16.11 Acești termeni și condiții au fost reviziuți în data de 31/07/2017.